Ameliewebdesign

Dit document bevat de contractvoorwaarden van Ameliewebdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Ameliewebdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Ameliewebdesign, zoals gedeponeerd per 07 september ’20 bij de kamer van Koophandel Rotterdam. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 06 september ‘20.

1. Definities

a) Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale mediabestanden, scripts en databases.
b) Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp.
c) Website op Maat: website met een nieuw, door Ameliewebdesign te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van Ameliewebdesign.

d) Onderhoud van een website: het door Ameliewebdesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever Aangeleverde informatie (o.a. tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever. e) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Ameliewebdesign een overeenkomst sluit tot Het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

a) Door ondertekening en retourzending van een offerte/opdracht van Ameliewebdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en de contractvoorwaarden Webdesign van Ameliewebdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
b) Voor het adverteren door middel van banners op websites die door Ameliewebdesign beheerd worden, gelden enkele aanvullende bepalingen die vermeld worden onder artikel 15.

c) Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ameliewebdesign opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

a) Offertes en prijsopgave door Ameliewebdesign blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen in de offerte. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
b) Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ameliewebdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
c) Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a) Ameliewebdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ameliewebdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

c) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ameliewebdesign aangeeft dat deze Noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ameliewebdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ameliewebdesign zijn verstrekt, heeft Ameliewebdesign

page1image1231987584 page1image1231987872page1image1231988160 page1image1231988448

Pagina 1 van 6 versie1.1, 01-04-2017

het recht de uitvoerig van de overeenkomst op schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
d) Ameliewebdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ameliewebdesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

e) Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ameliewebdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
f) Indien door Ameliewebdesign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de

Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
g) Opdrachtgever vrijwaart Ameliewebdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
De uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Pagina 2 van 6 versie1.1, 01-04-2017

5. Duur en beëindiging

a) Het ontwerpen van een nieuwe website door Ameliewebdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een 1 jaar verbintenis . Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
b) Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Ameliewebdesign en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met

1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
c) Ameliewebdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk

Of onvolledig houdt aan de met Ameliewebdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende Leveringsvoorwaarden.
d) Ameliewebdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
e) Ameliewebdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
f) Ameliewebdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Ameliewebdesign aanbevolen onderhoudssoftware.

6. Levering en levertijd

a) Ameliewebdesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
b) Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Ameliewebdesign eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Ameliewebdesign. Na ontvangst

page3image1339773232 page3image1339773584

Pagina 3 van 6 versie1.1, 01-04-2017

van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp gaat Ameliewebdesign over tot het voltooien van de volledige website.
c) Mocht Ameliewebdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Ameliewebdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Ameliewebdesign een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

d) Door Ameliewebdesign gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (http(s), ftp, e- mail, cd- rom of andere gegevensdrager) aan de opdrachtgever opgeleverd.
e) Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

7. Overmacht

a) Ameliewebdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Ameliewebdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b) In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Ameliewebdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Ameliewebdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Ameliewebdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

page4image1339416544 page4image1339416896

a)
b)
c)
aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
Per offerte worden eventuele tarieven voor regiewerk en de geldende onderhoud fee vastgesteld

page4image1339454352

Wijzigingen in de tarieven worden door Ameliewebdesign minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt

d) Op onderhoudscontracten wordt jaarlijks de CBS indexering ‘zakelijke dienstverlening’ toegepast.

E) Het bedrag bedraagt maandelijks Euro 250 met een looptijd van minimaal 1 jaar voor de beheer en online marketing.

9. Betaling

a) Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van opdracht/contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Ameliewebdesign en is de opdrachtgever betaling plichtig.
b) Afhankelijk van de omvang van de opdracht De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, mits anders overeengekomen bij de opdrachtaanvaarding.

c) Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op ABN Amro o.v.v. “Aanbetaling Website …nl”. Ameliewebdesign houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
d) De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te

voldoen. Ameliewebdesign stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. e)
Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Ameliewebdesign aan de
Opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden
gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Ameliewebdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.

f) In genoemde gevallen behoudt Ameliewebdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

page4image1339173264

Pagina 4 van 6 versie1.1, 01-04-2017

g) Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke gesteld.
h) Indien de betalingstermijn is overschreden wordt door Ameliewebdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning worden, conform algemene leveringsvoorwaarden Ameliewebdesign, in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

i) Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Ameliewebdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

j) Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Ameliewebdesign heeft voldaan.

10. Copyright

a) Al het door Ameliewebdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ameliewebdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Ameliewebdesign gemaakte websites is
slechts toegestaan wanneer de door Ameliewebdesign vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Ameliewebdesign een contract is aangegaan.
b) Het eigendom van door Ameliewebdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Ameliewebdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Ameliewebdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Ameliewebdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c) Ameliewebdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

a) Voor zover Ameliewebdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Ameliewebdesign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit deze relaties met Ameliewebdesign.
b) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Ameliewebdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Ameliewebdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
c) De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Ameliewebdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
d) Ameliewebdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
e) De opdrachtgever dient Ameliewebdesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk en zullen mogelijk extra kosten in rekening gebracht worden voor het herstellen c.q. aanpassen van de gegevens tegen het geldend tarief.
f) Ameliewebdesign is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is

page5image1753759696 page5image1753760048

Pagina 5 van 6 versie1.1, 01-04-2017

het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Ameliewebdesign voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Ameliewebdesign is geadviseerd.

g) Ameliewebdesign is niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld in het kader van de opdracht (bijvoorbeeld t.b.v. hosting).

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

a) Ameliewebdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclame

a) De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Ameliewebdesign, waarna Ameliewebdesign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Ameliewebdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

b) Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

a) Ameliewebdesign behoudt zicht het recht voor deze contractvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. b) Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
c) Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

page6image1753310816 page6image1753311168page6image1753311456

Pagina 6 van 6 versie1.1, 01-04-2017

15. Overig

a) Ameliewebdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Ameliewebdesign.
b) Wanneer Ameliewebdesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

c) Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Ameliewebdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

d) Ameliewebdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
e) Ameliewebdesign behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Ameliewebdesign (Webdesign) te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
f) Ameliewebdesign zal het beheer van de server en eventuele aanpassing op zich nemen.
g) Ameliewebdesign zal de online marketing m.b.t. de websites volledig beheren, indien anders gewenst.

page7image1754019312

Handtekening Opdrachtgever: (voor ontvangst) Opdrachtnemer Ameliewebdesign Bedrijf:
Naam:

Datum:
Pagina 7 van 6 versie1.1, 01-04-2017